Tag Archive for: álláskereső

Munkásszállások létesítésének támogatása

Munkásszállások létesítésének támogatása – 2024. szeptember 30.

A pályázat célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

Kik pályázhatnak?

 • azok a gazdasági társaságok,              

                          1. amelyek legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek,

                          2.  amelyek a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak (ha  vállalatcsoportba tartoznak, a teljes vállalatcsoport létszámát kell figyelembe venni)

 • nem vehetnek részt azok a társaságok, amelyek a korábbi „Munkásszállások kialakítása” programok egyikében részt vettek.
 • nem vehetnek részt azok a gazdasági társaságok, amelyek:
  • esetén az Államháztartásról szóló törvény értelmében összeférhetetlenség áll fenn ;
  • jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás alatt állnak;
  • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
   adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
  • nem felelnek meg a regionális beruházási támogatás szabályozásában foglaltaknak;

A támogatás formája, keretösszege, mértéke:

 • keretösszeg: 19 009 500 000 forint
 • mértéke:
  • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 671 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft;
  • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
   − munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft;
   − munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft;
 • A támogatás elő és utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás.
  • előleg első részlete: a támogatási összeg 50%-a;
  • előleg második részlete: a támogatási összeg 25 %-a (ha az első részlettel elszámoltak és a készültség 50%-os);
  • 25%-ot utólag, a munkálatok befejezése, a működési engedély kiállítása után fizetnek;

Támogatható tevékenységek:

A támogatás munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljára ingatlan felújítására vehető igénybe.

Munkásszállás: olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál.

A támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, de a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest.

Határidők:

 • Benyújtás: 2024. szeptember 30.
 • A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
 • A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.

További fontos előírások:

 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül meg kell kezdeni,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül be kell fejezni,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig meg kell szerezni,
 • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként kell üzemeltetni,
 • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án magyar munkavállalókat kell elszállásolni,
 • ha a kihasználtság nem éri el az 50%-ot, visszafizetési kötelezettség van.

 

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Vállalkozó válást támogató pályázat megyeieknek

  Vállalkozóvá válást támogató pályázat – MEGYEIEKNEK

  A pályázat célja: Az álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés támogatás nyújtásával.

  A program célcsoportja:
  A programban azok az álláskeresők igényelhetnek támogatást, akiket a Kormányhivatal Járási Hivatalaiban legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, és önmaguk foglalkoztatását főállású vállalkozás indításával kívánják megvalósítani. Továbbá vállalják, hogy a tervezett vállalkozás székhelye, a tényleges vállalkozói tevékenység és a beruházás helyszíne az adott vármegye területén valósul meg.

  A támogatás feltételei (általában, de megyénként eltérő lehet):

  Az az álláskereső részesülhet támogatásban

  • akit a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
  • aki a támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a Kormányhivatal által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi (ez egy képzés),
  • aki üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit és
  • aki a tervezett vállalkozás székhelyét, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegyében valósítja meg.

  A pályázat lebonyolítása:

  • regisztrálni kell az illetékes megye Kormányhivatalánál álláskeresőnek, majd
  • jelentkezni kell egy kompetencia felmérésre (ide ki kell tölteni egy adatlapot, amin bemutatja a vállalkozás alap adatait és vinni kell a hatósági bizonyítványt, annak igazolására, hogy álláskeresőként nyilvántartott) a megadott határidőig,
  • a kompetencia felmérésen való megfelelés esetén
  • egy képzésen való részvétel (a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését biztosító képzés) amelynek a végére elkészül az üzleti terv.
  • A (Kormányhivatal által) elfogadott üzleti terv birtokában kapható meg a pályázati összeg, de ez nem automatikus! Azaz, a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megítélését.

  A támogatás egyéb feltételei:

  • lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nem rendelkezik;
  • végrehajtási eljárás alatt nem áll;
  • beruházásának összköltsége legalább a támogatás összegét eléri, annál kisebb nem lehet;
  • rendelkezik bankszámlával (a támogatás folyósítása csak saját, vagy vállalkozói bankszámlára, társas vállalkozás esetén a tervezett gazdasági társaság bankszámlájára történhet);
  • ÁFA nyilatkozat benyújtása;
  • NAV köztartozásmentes igazolás;
  • Összeférhetetlenségi nyilatkozat (amennyiben összeférhetetlenség áll fenn);
  • Árajánlatok benyújtása a megvásárolandó eszközökről;
  • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

  Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

  Vállalkozó vállalásai:

  • a tervezett vállalkozás székhelye, tényleges vállalkozói tevékenységét és a beruházás helyszínét az adott vármegye illetékességi területén valósítja meg;
  • vállalja, hogy a létrehozott vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig fenntartja, működteti (fenntartási kötelezettség) az adott vármegye illetékességi területén  (egyes vármegyékben és egyes esetekben 12 hónapig);
  • gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye írásban a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, valamint feladatait csak megbízási jogviszony keretében láthatja el;
  • vállalja, hogy a támogatási kérelem érdemi elbírálásához – amennyiben szükséges – előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, saját forrás igazolása becsatolja, rendelkezésre bocsátja;
  • vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező közterheket;
  • a lista nem teljeskörű, ezt az adott megyei kiírásnál részletesen szükséges áttekinteni!

  Megyénkénti pályázható összegek és beadási határidők (jelenleg ezeket az információkat ismerjük):

  A mellékelt táblázatban letöltés után megtekintheted a Vármegyék aktuális dátumait.

   

  A budapesti vállalkozás indítási támogatásról ebben a cikkben olvashat bővebben.

   

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

   Vállalkozóvá válást támogató pályázat Budapestieknek

   Vállalkozóvá válást segítő támogatás BUDAPESTIEKNEK

   A pályázat célja: Budapesten új vállalkozás (egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság, mezőgazdasági őstermelő) indítását tervező, 30. életévüket betöltött álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység indításához vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

   A pályázók köre:

   Az az álláskereső (már regisztrált állaskerők vehetik igénybe!) részesülhet támogatásban

   • aki a 30. életévét betöltötte,
   • aki nem résztvevője GINOP Plusz 4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz programnak,
   • akit Budapest Főváros Kormányhivatala valamely Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántart,
   • aki Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és
   • aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.
   • akik önmaguk foglalkoztatását főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban kívánják megvalósítani.
   • a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet nem folytat.
   A megvalósítás időtartama: 2024. április 2.- 2026. október 31.
   A munkaerőpiaci program keretében nyújtott vállalkozóvá válást elősegítő támogatás a 2024. évben Budapesten három ütemben valósul meg.A 3 ütem időpontjai:

   I. ütem: 2024. április 3. – 2024. április 12.
   II. ütem: 2024. június 24. – 2024. július 5.
   III. ütem: 2024. augusztus 26. – 2024. szeptember 6.

   A támogatás összege:

   • Az I. és a II. ütemnél: Hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) és/vagy 2.000.000 Ft egyszeri tőketámogatás, kizárólag együtt vehető igénybe.
   • A III. ütemben: Kizárólag a hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatás (2024. év: 266 800 Ft/hó) vehető igénybe, ebben az ütemben már tőketámogatásra nincs lehetőség.

   Önerő szökséges a pályázathoz: nem szükséges

   Pályázói vállalás:

   • Az I. és a II. ütemnél a tőketámogatás igénybevételekor a pályázó vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.
   • A III. ütemben az álláskereső – a kizárólag hat hónapon keresztül folyósítható, a kötelező legkisebb munkabér 100 %-ának megfelelő mértékű támogatás igénybevételekor (III. ütem) – vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított tizenkettő hónapig fenntartja.
   • A vállalkozás székhelye Budapesten lesz.
   • Hatósági engedélyekhez kötött tevékenység esetén az engedélyeket beszerzi.

   A megyei vállalkozás indítási pályázati lehetőségekről ebben a bejegyzésben olvashat többet!

    

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    

   Ezt mindenképpen nézd meg, ha vállalkozást akarsz indítani! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

    Utazási támogatás álláskeresőknek a munkába járáshoz

    A pályázat célja:

    A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala utazási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

    Kik pályázhatnak?

    • azok az álláskeresők             

                              1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                              2. akinek a lakóhelyétől kevesebb mint 60 km-re lévő, de attól eltérő településen                                      található a munkahelye;

    3. akik a kérelmet a foglalkoztatás megkezdése előtt benyújtják.

     

    Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

    A támogatás mértéke: a lakóhely és munkahely közötti távolság alapján, minden 10 km után 13 340,- Ft/hó

    Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
    Minimálbér 5%-a,

    13.340 forint

    13.340 forint/hó 26.680 forint/hó 40.020 forint/hó 53.360 forint/hó 66.700 forint/hó

    A támogatás folyósítása és elszámolása:

    • A támogatást havonta, utólag folyósítják, legfeljebb 6 hónapra;
    • csak teljes hónap számolható el;
    • elszámolási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

    Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

     

     

     

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

     

    Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

     Álláskereső részére nyújtható lakhatási támogatás

     A pályázat célja:

     A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

     Kik pályázhatnak?

     • azok az álláskeresők             

                               1. akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;

                               2. akik legalább hat hónap időtartamra  és legalább heti húsz óra munkaidejű        foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek;

                              3. akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, s aki a lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helye szerinti, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, s e településeken nem rendelkezik – saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő – lakóingatlannal;

                               4. akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi bruttó munkabér nem haladja meg az 700 000 Ft összeget.

     5. akik a munkaviszonyt és a bérleti jogviszonyt a kérelem benyújtását követően létesítik.

      

     Benyújtás időszaka:  2024. március 18. napjától 2024. december 31. napjáig

     A támogatás mértéke: az álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 186 760 Ft/hó összegben nyújtható, de legfeljebb a bérleti díj tényleges összege

     A támogatás folyósítása és elszámolása:

     • A támogatás kettő egyenlő összegben, előlegként kerül folyósításra. 
     • Az előleg első részlete (a támogatás 50%-a) folyósításának határideje: a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
     • Az előleg második részlete (a támogatás fennmaradó 50%-a) folyósításának határideje: az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül.
     • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja 
     • Az előleg második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.

     Támogatás iránti kérelem benyújtásának formája: elektronikusan vagy papír alapon.

      

      

      

     Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

      

     Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

      Kapacitásbővítési lehetőség KKV-nak

      Ki igényelheti ezt a támogatást:

      113 (Korlátolt felelősségű társaság);

      114 (Részvénytársaság);
      116 (Közkereseti társaság);
      117 (Betéti társaság)
      226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
      228 (Egyéni cég)
      572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
      573 (Nonprofit részvénytársaság)
      575 (Nonprofit közkereseti társaság)
      576 (Nonprofit betéti társaság)
      151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek
      12 (Szövetkezetek)

      Támogatható tevékenységek:

      Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként hat hónapra a 30%-os önrész figyelembevételével összesen legfeljebb 2.467.920 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

      • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig), valamint
      • bérköltségen túl annak legfeljebb 30%-ának (94.920 Ft/fő/hó) arányában megállapított támogatás új eszközbeszerzésre az új munkavállalók foglalkoztatásához
      • zöld és digitális átálláshoz, környezetvédelmi horizontális előírások teljesítéséhez kapcsolódóan új eszközök beszerzése, online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlásra, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségeire és a továbbadott támogatással kapcsolatos nyilvánossági költségekre használható fel.
      bruttó szochó (13%) összesen
      1 hó 1 főre 400 000 Ft 52 000 Ft 452 000 Ft 100 %
      280 000 Ft 36 400 Ft 316 400 Ft 70 % – ez a támogatott 1 hóra eső összeg
      120 000 Ft 15 600 Ft 135 600 Ft 30 % – ez az önerő 1 hóra eső összeg
      1 hó 1 főre 94 920 Ft támogatás új eszközbeszerzésre 1 főnek 1 hónapra
      6 hó 1 főre 569 520 Ft Maximum ennyi összeg fordítható eszközbeszerzésre
      6 hó 1 főre (316 400+94 920=) 411 320 x 6 hó 2 467 920 Ft A teljes támogatott összeg
      6 hó 1 főre 135 600 Ft x 6 hó 813 600 Ft Önerő

      A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

      A pályázat benyújtási időszaka: 2024.01.15-től – 2024.01.31.

      A pályázat megvalósítási időszaka: 6 hónap – megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a továbbfoglalkoztatási időszaknak együtt) 2025. április 30-ig le kell zárulni.

      A pályázat fenntartási időszaka: 4 hónap

      Pályázat területi korlátozása: VAN!

      A 4 leghátrányosabb magyarországi régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

      A pályázathoz saját forrás, önerő szükséges! A projekt elszámolható összes költségének 30%-a, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítani.

      A megítélhető támogatás: a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

       

      Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

       

      Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

       Munkakör_megosztás elterjesztése Magyarországon

       Munkakör-megosztás támogatása

       A pályázat célja a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása, és a generációk közötti tudás-átadás és a pályakezdő álláskereső munkaerő beilleszkedésének segítése,

       Ki igényelheti ezt a támogatást:

       Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:

       • közkereseti társaság – GFO 116,
       • betéti társaság – GFO 117,
       • korlátolt felelősségű társaság – GFO 113
       • részvénytársaság – GFO 114
       • egyéni vállalkozó (GFO 231)
       • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226).

       1.A pályázó vállalkozás a pályázat beadásakor rendelkezik két lezárt üzleti évvel és

       2.a két lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozásból származó jövedelem) nem negatív,

       3.a pályázat benyújtásának időpontjában napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztat, a pályázat után öregségi nyugdíjba vonuló munkavállalót,

       4.a fenti munkáltató a projektmegvalósítás időtartamára az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresővel munkaszerződést köt napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatásra.

       Pályázati tartalma:

       A program keretében a pályakezdő álláskereső részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatására kerülne sor, melyhez a munkaadó támogatást kap a garantált bérminimum szintjéig.

       A munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályakezdőt egy idősebb, tapasztalt kolléga folyamatosan betanítja. A betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya a korábbi teljes munkaidő helyett 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre változik.

       A kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, illetve a mentorálás díjazására az idősebb munkavállaló havi 150 ezer forintban részesül.

       A munkáltató többletköltségeit (pl: munkába járás) részben vagy egészben átvállalja a támogatásközvetítő OFA Nonprofit Kft., ennek kapcsán havi 50 ezer forint átalányköltséggel lehet számolni.

       Foglalkoztatási kötelezettség

       A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatási időszakot követően, felvett pályakezdőt a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamban szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

        

       A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

       Pályázatbeadási határidő:  2024.01.10 – 2024.június 30.

       Támogatás időtartama, mértéke: maximum 1 év, 2025. október 31-ig kell befejezni.

       Pályázat területi korlátozása: nincs, Magyarország egész területéről pályázható.

       A támogatás összeg: maximum 444.500 Ft/hó (394.000,- Ft vagy 444.500,- Ft/ hó)

        

       Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

        

       Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

        Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

        Tartósan álláskeresők munkavállalásának segítése

        A tartósan, hosszabb ideig álláskeresési státuszban élők munkahelyi elhelyezkedését támogató program.

        Pályázati szolgáltatás:

        Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, akkor az alábbiak szerint kaphat támogatást:

        a) a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére 50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,

        A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb munkabér 150%-át, azaz a bruttó 348.000,- Ft.

        b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt, azaz bruttó 69.600,- Ft-t.

        Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló a támogatás szempontjából olyan személy, aki:

        a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy

        b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és

        • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
        • alapfokú iskolai végzettségű; vagy
        • 50 éven felüli személy; vagy
        • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
        • valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
        • egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

        Foglalkoztatási kötelezettség

        Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza kell követelni.

        A támogatásban részesülő munkáltatónak a támogatás 4 hónapos időtartamát követően 2 hónapig szükséges továbbfoglalkoztatnia a támogatással érintett munkavállalót.

        A támogatás formája:

        vissza nem térítendő támogatás

        Pályázatbeadási határidő:

        folyamatos

        Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

         

        Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!