Tag Archive for: mikrovállalkozás fejlesztése

Induló vállalkozások fejlesztésére mentor program

Induló vállalkozások fejlesztése

A pályázat célja
A Felhívás célja a KFI eredményeken alapuló projektötletekből gyorsan növekedő vállalkozások kifejlődésének támogatása, amelyek a kutatás-fejlesztési eredmények piaci hasznosulásával hozzájárulnak az innovatív kkv szektor megerősítéséhez.
A program inkubációs tapasztalattal rendelkező szereplők tudását felhasználva támogatja az ötlet
fázistól, a validáción, a prototípusfejlesztésen át az innovatív startup vállalkozások piacra vitelét, a fenntartható üzleti modell kialakítását, valamint a befektetésre való alkalmasság elérését.

A pályázók köre:
Inkubációs megállapodás kizárólag olyan mikrovállalkozásnak minősülő startup vállalkozással köthető, amely

 • jogi személyiséggel bír;
 • bejegyzésére legfeljebb öt éve került sor;
 • átlagos állományi létszáma legfeljebb húsz fő;
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdés szerinti kisvállalkozásnak minősül;
 • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban (ez alól kivétel a
  működési modell miatt létrehozott 100%-os leányvállalat);
 • Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
  rendelkezik;
 • kettős könyvvitelt vezet;
 • tőzsdén nem jegyzett gazdasági társaságként működik;
 • nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és nem felvásárlás útján jött létre;
 • az inkubációs megállapodás megkötéséig nem osztott fel nyereséget;
 • az inkubátor, továbbá az inkubátor tulajdonosa(i), ügyvezetője, illetve befektetési testületének tagjai közül senki sem rendelkezik 10%-nál nagyobb tulajdonrésszel, illetve a felsoroltak összesen nem rendelkeznek 24%-nál nagyobb tulajdonrésszel.

A támogatás összege: legfeljebb 64.000.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: legfeljebb 80%

Önerő szökséges a pályázathoz: min.20%.
A támogatott pályázatok várható száma: 9 db.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) MVP és prototípusfejlesztés, technológiai és piaci validáció,
b) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele, vállalkozói ismeretek
megszerzése,
c) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, kiállítás, startup verseny, értékesítési és befektetői tárgyalások),
d) marketing és megjelenés,
e) piacra jutás,
f) projektkoordináció,
g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő legfeljebb 24 hónap.

Beadási határidő: 2025. március 31.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

 

Ezt mindenképpen nézd meg, ha fejleszteni akarod a vállalkozásodat! Add meg az elérhetőségedet és visszahívunk!

  Munkahelyi képzések vállalkozásoknak 2024

  Munkahelyi képzések vállalkozásoknak

   A támogatás neve:  Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása

  A támogatás célja: Munkavállalók munkahelyi képzésének megvalósítása

  Milyen vállalkozási forma pályázhat? 

  • A vállalkozás lehet vagy Kft., Bt., vagy Nonprofit Kft. vagy Szociális Szövetkezet vagy Egyéni cég és Egyéni vállalkozó.

   Választható képzések:

  1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
  2. Soft skill képzés
  3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  4. Nyelvi képzés

  A képzésnek minimum 16 órásnak kell lennie, de lehet nagyobb óraszámú is. Az oktatást belső képzésként vagy külső szolgáltató által lehet igénybe venni.

  A támogatás összege, mértéke:

  • foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a legkisebb munkabér 150%-át
  • támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ (mikro-és kisvállalkozás 70 %, a középvállalkozások 60%)
  • önerő szükséges minimum 30 %.

  Elszámolható költségek:

  • képzési költség
  • bértámogatás
  • projekt-előkészítés
  • projektmenedzsment költés
  • szakmai megvalósítói költség

  A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

  • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő
  • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

  Kétféle kérelem benyújtási lehetőség:

  • önálló kérelem: a vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést
  • együttes kérelem: beszállítói integrátor vállalat nyújthat be saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzést
  • A kérelem maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzést tartalmazhat.

  Ki nem vehet részt a pályázaton?

   • amely vállalkozás nem a célnak megfelelő projektet kíván megvalósítani,
   • amely cégnek a legutolsó, lezárt, teljes üzleti éve veszteséges volt,
   • amely cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban,
   • aki nem felel az Európai Unió jogszabályi kötelezettségeknek,
   • amely vállalkozás saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
   • vállalkozásoknál a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző lezárt év nettó árbevételének összege,
   • nonprofit gazdasági társaság esetén a megpályázott összeg nagyobb, mint az előző év összes bevételének összege,
   • korábbi pályázatokat nem valósította meg a benyújtást megelőző 5 éven belül.

  Támogatás folyósításának módja:

  • Előleg igényelhető, a fennmaradó összeg utólagos finanszírozású.
  • Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására,  a projekt előkészítésre, a projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.

  Pályázati feltételek:

  • A pályázatban a foglalkoztató a munkavállalót képzésben részesíti.
  • A képzés utolsó napja utáni 12. hónap, utolsó napjáig a képzésben részesülő személyt foglalkoztatja.
  • A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a képzés után 12 hónapig a munkavállalót foglalkoztatja és
   • közös megegyezéssel vagy
   • felmondással vagy
   • a munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. pontja alapján a foglalkoztatást nem szünteti meg.
  • A képzésben résztvevő személy részére – a képzés utolsó napja utáni 12. hónap utolsó napjáig bezárólag – béremelést ad.
  • A  támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás.
  • A pályázat megfelelő teljesítése esetén (folyamatos munkaviszony és béremelés esetén) vissza nem térítendő támogatássá átalakítható.
  • Továbbfoglalkoztatás, béremelés nem teljesítése esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.

  Kérelem beadási határidő: 2024. első negyedévére várjuk az újranyitását a pályázatnak.

  A pályázati leírás nem teljeskörű, információért kérjük keressen email címünkön.

   

  Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

   Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

   Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

   Ki pályázhat?

   • Korlátolt felelősségű társaság (113)
   • Egyéni vállalkozó (231)
   • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
   • Betéti társaság (117)
   • Természetes személy
    • kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben lakhelye 2022. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt.
    • Lakóhellyel rendelkező természetes személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és az egyéni vállalkozóvá válással együtt vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi a vállalkozás tevékenységi köre közé azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik.
   • Mikrovállalkozás
    • Mikrovállalkozás kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben székhelye/telephelye 2022. január 1. elött a Zengő-Duna HACS területén volt.
     Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az új tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetében az új tevékenységet az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie a vállalkozás tevékenységi körébe.

   Pályázati feltételek:

   1. Kizárólag a Zengő-Duna LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
   2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
   3. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell készíteni, amely a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon mutatja be.
   4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
   5. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámhoz viszonyítva kell meghatározni, megvalósítani és fenntartani.
   6. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

   1. Építési tevékenység: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése, illetve meglévő építmény/épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.
   2.  Eszközbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új eszköz(ök) beszerzése
   3. Gépbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új gépek(ek) – nem mezőgazdasági célú – beszerzése (ide értve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 40 kW teljesítményig)

   Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

   1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

   Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

   1. Projektmenedzsment
   2. Műszaki ellenőri tevékenység
   3. Projektelőkészítés

   Területi korlátozás:

   Apátvarasd, Babarc, Belvárdgyula, Berkesd, Borjád, Bóly, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hásságy, Hidas, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Liptód, Lovászhetény, Martonfa, Máriakéménd, Mecseknádasd, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall, Olasz, Óbánya, Ófalu, Pereked, Pécsvárad, Pócsa, Szajk, Szederkény, Szellő, Szilágy, Töttös, Versend, Zengővárkony

   A támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatonkénti támogatási összeg:

   minimum 200 000 Ft maximum 6 000 000 Ft.

   Előleg biztosítása:

   50%, de maximum 3 000 000 Ft.

   Támogatás mértéke:

   60%

   Önerő szükséges-e?

   Igen.

   Pályázat megvalósítási időszak:

   Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

   Fenntartási időszak:

   A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

   Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

   A felhívás indokoltsága és célja:

   A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

    

   Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

    Mikorvállalkozások fejlesztése BAZ vármegyében

    Mikrovállalkozások fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

    Ki pályázhat vállalkozásfejlesztési tevékenységre?

    Őstermelő (most)
    Korlátolt felelősségű társaság (113)
    Betéti társaság (117)
    Szociális szövetkezet (121)
    Egyéni cég (228)
    Egyéni vállalkozó (231)

    Egyéb önálló vállalkozó (232)

    Pályázati feltételek:

    1. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 365 napja az adóhatósághoz bejelentett vállalkozási tevékenységgel.
    2. támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az alább felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel, és/vagy fiókteleppel legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.
    3. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.
    4. Támogatást igénylő egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns).
    5. Amennyiben a támogatást igénylő az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által korábban meghirdetett helyi felhívások valamelyikén már támogatásban részesült, úgy csak abban az esetben lehetséges támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be.
    6. támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül – A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    Tevékenységek, amelyek támogathatók:

    1. Eszköz- és/vagy gépbeszerzés: a helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.
    2. Építési tevékenység: A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése.
    3. Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés: Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló energia hasznosító berendezés, napelem telepítése.

    Kötelező elem:

    1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

    Választható elem:

    1. Marketing tevékenység
    2. Projektarányos akadálymentesítés
    3. Általános költségekhez kapcsolódó
     tevékenységek
    4. Immateriális javak beszerzése

    Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk ,Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

    A vállalkozásfejlesztési támogatás formája:

    vissza nem térítendő támogatás

    Pályázatonkénti támogatási összeg:

    minimum 500 000 Ft maximum 20 000 000 Ft.

    Előleg biztosítása: 50%, de maximum 10 000 000 Ft.

    Önerő szükséges-e?

    Igen.

    Pályázat megvalósítási időszak:

    Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

    Fenntartási időszak:

    A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

    Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

    A felhívás indokoltsága és célja:

    A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

    Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

    pályázatfigyelés

     

    Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!