Bértámogatás

Fiatal munkavállalók foglalkoztatását segítő bértámogatás  

„Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása” című pályázat 

A támogatás célja

A munkaadók támogatást kaphatnak, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 

Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesítésének/szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a munkaadónál.

A támogatás összege

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 százaléka, de a támogatás havi korlátja teljes munkaidő esetén a támogatás megállapításának napján hatályos garantált bérminimum kétszerese, azaz 2022-ben 520 000 forint. Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges.

A teljes támogatás nem haladhatja meg a megállapításkori havi korlát háromszorosát.

Ha a támogatás folyósítása alatt emelkedik a garantált bérminimum, akkor a munkaadó kérelmére az azt követő időszakra a támogatás összege a garantált bérminimum emelkedésének arányában megnövelhető, azonban a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.
A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek, de a bruttó támogatási intenzitás ugyanazon munkavállaló esetén ebben az esetben sem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A munkáltató 10 munkavállalóig (a teljes állomány figyelembevételével) egyidejűleg legfeljebb 2 álláskereső után részesülhet támogatásban.
10 munkavállaló felett egyidejűleg a teljes munkavállalói állományi létszám legfeljebb 30%-a után részesülhet támogatásban, azzal, hogy tört szám esetén a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

Jogosultságok 

 1. A munkáltatónál – az álláskereső fiatal foglalkoztatásának – mindenképpen a statisztikai létszám növekedését kell eredményeznie.

II. A munkáltató két létszámbővítési szempont közül választhat, a számára előnyösebb alapján:

1., A támogatott munkaadónak vállalnia kell, hogy nem köt ki próbaidőt, illetve 

2., a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.


III. A támogatás
nem vehető igénybe: 

 • A munkaadó által korábban – akár kényszerűen – elbocsátott munkavállalók visszavételéhez, akkor sem, ha most más munkakörben történő foglalkoztatásról van szó.
 • Olyan szakképzett álláskereső után, aki korábban bármilyen munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatásban vett részt – kivéve, ha az a megkezdett munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás neki nem felróhatóan hiúsult meg – nem igényelhető munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás (más munkaadó által sem) a korábbi munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás végét követő 9 hónapon belül.

A támogatás időtartama

A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.

Támogatási alapfeltétel a munkaadók részéről: 

 • Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik
 • Megfelel a munkaerő-piaci programban meghatározott feltételeknek, különösen
  • a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

Azoknak a cégeknek, akik ezeknek az alapfeltételeknek nem felelnek meg, nincs esélyük a foglalkoztatással összefüggő támogatások igénybevételére. 

Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit

 • az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az alábbiak felsorolt jogsértések elkövetése miatt
  a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges –  közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Az előzőekben hivatkozott jogsértések a következők:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése vagy
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése,
 • harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása.