FEJLESZD MOST VÁLLALKOZÁSOD!

ONLINE PÉNZÜGYI- ÉS VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETFORMÁLÁS MIKRO – KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA


A pályázat célja: 

Magyarországon működő 3000 db mikro – kis és közepes méretű vállalkozások (a továbbiakban: KKV) támogatása Tudatos Vállalkozói Ismeretek e-learning képzés biztosításával, és szakértői konzultációval.

A pénzügyi- és vállalkozói szemléletformálás célja, hogy a KKV-knak átadjon olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások tudatos finanszírozási döntéseihez, finanszírozási eszközök bevonásához, ezzel is támogatva gazdasági fejlődésüket. 

A projekt keretében a vállalkozások hozzáférhetnek azokhoz a szemléltető, gyakorlati pénzügyi ismeretek bővítését célzó tananyagokhoz és konzultációkhoz, melyek segítségével tudatosabb döntéseket hozhatnak a működésükben és a jövőbeni terveikkel kapcsolatosan.

A pályázat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

3.000 db mikro, kis- és középvállalkozás számára komplex, vállalkozói pénzügyi tudatosságot fejlesztő szemléletformálási célú e-learning képzési programot.

1.500 db KKV részére a Tudatos Vállalkozói Ismeretek e-learning alapú képzés elvégzését és sikeres vizsgáját követően a vállalkozások minimum egy, maximum kettő alkalommal személyes pénzügyi konzultációban részesülhetnek, melynek keretében a vállalkozás céljaihoz igazodó finanszírozási eszközök kiválasztásában és az igénylési dokumentáció véleményezésében kapnak
szakértői segítséget és visszajelzést.

Pályázat benyújtására jogosult vállalkozások

Vállalkozási alapadataik szerint:

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) rendelkezései alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek – figyelembe véve a kapcsolt és partnervállalkozásokat is és 

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 

c) Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon székhellyel, vagy telep-hellyel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és 

d) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt és

Vállalkozási forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok 

113 – Korlátolt felelősségű társaság, 

114 – Részvénytársaság, 

116 – Közkereseti társaság,
117 – Betéti társaság, 

226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 

573 – Nonprofit részvénytársaság, 

575 – Nonprofit közkereseti társaság, 

576 – Nonprofit betéti társaság) vagy,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 

231 – egyéni vállalkozó,

232 – egyéb önálló vállalkozó vagy, 

c) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek 

228 – egyéni cég) vagy, 

d) szövetkezetek.

Támogatás formája, mértéke:

A tanácsadási tevékenységek igénybevétele során nem történik tényleges támogatás-folyósítás (pénzmozgás) az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a nyertes pályázó vállalkozás között. 

A keletkező költségeket közvetlenül az MKIK (illetve a projektet megvalósító konzorcium) finanszírozza, majd a megvalósulást követően nyilatkozatot állít ki a résztvevő vállalkozás részére, melyben összegzi a projekt keretében felhasznált támogatás forintban kimutatott, rá eső mértékét (továbbadott előny) és jogcímét, amennyiben ilyen felmerül.
Jelen pályázati felhívás keretében a konzultációs tevékenységek csekély összegű (de minimis)
támogatási jogcímen kerülnek elszámolásra.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.


A jelentkezések benyújtása:

Folyamatos, de legkésőbb 2022. május 31. lehetséges.

Biztosítékok köre:
Jelen felhívás esetében nem releváns.


Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás esetében nincs. 

Folyamat
1. Regisztráció

2. Támogatási Kérelem benyújtása 

3. Elbírálás

4. Szerződéskötés

5. Képzés:

Az e-learning alapú Tudatos Vállalkozói Ismeretek (TVI) képzés elvégzése és záróvizsga sikeres teljesítése a támogatási szerződés létrejöttétől számított 60 naptári napon belül.

6. Konzultáció: A képzés sikeres teljesítését követően a szakértői konzultációk jelentkezési
felülete megnyílik az első 1.500 pályázó részére. A csak az első 1.500, e-
learning képzés vizsgáját sikeresen teljesítő KKV számára elérhető konzultáció során a
vállalkozás igényeihez igazodó finanszírozási eszköz kiválasztására kerül sor. A
konzultációhoz kapcsolódóan történik meg a finanszírozási dokumentumcsomag átadása.
Egy második, a pályázó által igényelhető opcionális konzultáció keretében további kérdések
egyeztetésére kerülhet sor. A források kimerülése esetén a második konzultációs alkalom
egyoldalú visszavonásának jogát az MKIK fenntartja.

7. Tanúsítvány, igazolás: A program zárását követően a programot sikerrel teljesítő pályázók
számára letölthetővé válik a Mentorprogramban való sikeres részvételről és a továbbadott
előnyről szóló igazolás. A tanúsítvány megszerzésének határideje 2022. június 10.

Pályázati kérelemhez csatolandó mellékletek listája: 

A kérelem elkészítésekor (jelentkezési lap és nyilatkozat) a következő mellékleteket az eredeti
példányok elektronikus másolataként szükséges csatolni:

 • A jelentkező hivatalos képviselőjének (együttes aláírási jog esetén: képviselőinek) eredeti
  aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintája. 

Egyéni vállalkozók esetében a személyi igazolvány másolatát szükséges mellékelni.

 • Hatályos cégkivonat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által
  hitelesített példánya a támogatást igénylő vállalkozás tekintetében.
  Egyéni vállalkozók esetében nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot kell benyújtani.
 • A támogatást igénylő vállalkozás jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
  tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója egy lezárt üzleti év vonatkozásában,
  amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra.
 • De minimis nyilatkozat eredeti példányban, cégszerűen aláírva, jelen felhívás
  mellékleteként közzétett sablonnak megfelelően.
 • A kérelem adattartalmát hitelesítő, eredeti, cégszerűen (vagy AVDH-s) aláírt nyilatkozat.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!