Tag Archive for: gépbeszerzés

Eszközbeszerzés gyermekgondozó intézmények

Eszköz vásárlás gyermekgondozó intézményeknek

A pályázat tárgya:  Egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.

Kik pályázhatnak?

A köz érdekében tevékenykedő

 • gyermekkórházak,
 • gyermekgondozó intézmények
 • hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és bármilyen fenntartású intézmények,
 • általános kórházak, feltétel azonban, hogy a megpályázandó összeg kizárólag a kórház gyermekosztályán használandó gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható.

A támogatás mértéke: Jelen fordulóban a maximum keretösszeg 6 millió Ft.

A támogatás mértéke pályázatonként: Egy pályázó maximum bruttó 2 millió Ft-ig nyújthat be pályázatot. Egy pályázó maximum egy pályázati anyagot nyújthat be.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kórház vagy intézmény nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát és adószámát,
• alapítási évét,
• tevékenységének rövid leírását, különös tekintettel a köz érdekében való működésre,
• 2024. év költségvetésének összegét, valamint azt, hogy azon belül milyen összeget használ fel a fejlesztésre, új gép, berendezés vásárlására, illetve az ápolási, gondozási körülmények színvonalának emelésére,
• a támogatásból vásárolni kívánt eszköz, gép vagy berendezés megnevezését, gyártóját és beszerzési árát. (Fogyóanyagot nem támogatnak),
• a végrehajtandó beruházással elérhető fejlődés bemutatását a szolgáltatás, gyógyítás színvonalában, eredményességében.

Benyújtási határidő: 2024.02.29.

A pályázatok elbírálása: 2024.02.29- 2024.03.15.között történik, majd a támogatandó intézmények kiértesítése előreláthatólag 2024. március 15-ig megtörténik.

 

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!

  Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

  Baranyai mikrovállalkozások fejlesztése

  Ki pályázhat?

  • Korlátolt felelősségű társaság (113)
  • Egyéni vállalkozó (231)
  • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
  • Betéti társaság (117)
  • Természetes személy
   • kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben lakhelye 2022. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt.
   • Lakóhellyel rendelkező természetes személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és az egyéni vállalkozóvá válással együtt vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi a vállalkozás tevékenységi köre közé azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik.
  • Mikrovállalkozás
   • Mikrovállalkozás kizárólag akkor jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben székhelye/telephelye 2022. január 1. elött a Zengő-Duna HACS területén volt.
    Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az új tevékenységhez kapcsolódó beszerzések esetében az új tevékenységet az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell vennie a vállalkozás tevékenységi körébe.

  Pályázati feltételek:

  1. Kizárólag a Zengő-Duna LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
  2. Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem.
  3. A támogatást igénylőnek üzleti tervet kell készíteni, amely a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon mutatja be.
  4. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak alatt folyamatosan fent kell tartania.
  5. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámhoz viszonyítva kell meghatározni, megvalósítani és fenntartani.
  6. A projekt keretében vállalt létszámbővítést a kedvezményezett legkésőbb a záró kifizetési igénylés benyújtásakor jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés és/vagy munkaköri leírás, stb.) csatolásával igazolja.

  Tevékenységek, amelyek támogathatók:

  Választható, önállóan támogatott tevékenységek:

  1. Építési tevékenység: a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó új épület és/vagy építmény építése, illetve meglévő építmény/épület felújítása, bővítése, korszerűsítése.
  2.  Eszközbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új eszköz(ök) beszerzése
  3. Gépbeszerzés: a támogatást igénylő tevékenységéhez/új tevékenységéhez kötődő új gépek(ek) – nem mezőgazdasági célú – beszerzése (ide értve erő- és munkagép beszerzése, legfeljebb 40 kW teljesítményig)

  Kötelezően megvalósítandó tevékenység:

  1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

  Választható, de önállóan nem támogatható tevékenység:

  1. Projektmenedzsment
  2. Műszaki ellenőri tevékenység
  3. Projektelőkészítés

  Területi korlátozás:

  Apátvarasd, Babarc, Belvárdgyula, Berkesd, Borjád, Bóly, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Geresdlak, Hásságy, Hidas, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Liptód, Lovászhetény, Martonfa, Máriakéménd, Mecseknádasd, Monyoród, Nagybudmér, Nagypall, Olasz, Óbánya, Ófalu, Pereked, Pécsvárad, Pócsa, Szajk, Szederkény, Szellő, Szilágy, Töttös, Versend, Zengővárkony

  A támogatás formája:

  vissza nem térítendő támogatás

  Pályázatonkénti támogatási összeg:

  minimum 200 000 Ft maximum 6 000 000 Ft.

  Előleg biztosítása:

  50%, de maximum 3 000 000 Ft.

  Támogatás mértéke:

  60%

  Önerő szükséges-e?

  Igen.

  Pályázat megvalósítási időszak:

  Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

  Fenntartási időszak:

  A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

  Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

  A felhívás indokoltsága és célja:

  A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

  Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

  pályázatfigyelés

   

  Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!

   Mikorvállalkozások fejlesztése BAZ vármegyében

   Mikrovállalkozások fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében

   Ki pályázhat vállalkozásfejlesztési tevékenységre?

   Őstermelő (most)
   Korlátolt felelősségű társaság (113)
   Betéti társaság (117)
   Szociális szövetkezet (121)
   Egyéni cég (228)
   Egyéni vállalkozó (231)

   Egyéb önálló vállalkozó (232)

   Pályázati feltételek:

   1. A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 365 napja az adóhatósághoz bejelentett vállalkozási tevékenységgel.
   2. támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az alább felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel, és/vagy fiókteleppel legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.
   3. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.
   4. Támogatást igénylő egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns).
   5. Amennyiben a támogatást igénylő az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület által korábban meghirdetett helyi felhívások valamelyikén már támogatásban részesült, úgy csak abban az esetben lehetséges támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább egy alkalommal kifizetési igénylést nyújtott be.
   6. támogatást igénylő mikrovállalkozásnak minősül – A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

   Tevékenységek, amelyek támogathatók:

   1. Eszköz- és/vagy gépbeszerzés: a helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.
   2. Építési tevékenység: A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, építmény építése, felújítása, bővítése.
   3. Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés: Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló energia hasznosító berendezés, napelem telepítése.

   Kötelező elem:

   1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

   Választható elem:

   1. Marketing tevékenység
   2. Projektarányos akadálymentesítés
   3. Általános költségekhez kapcsolódó
    tevékenységek
   4. Immateriális javak beszerzése

   Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Farkaslyuk ,Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony

   A vállalkozásfejlesztési támogatás formája:

   vissza nem térítendő támogatás

   Pályázatonkénti támogatási összeg:

   minimum 500 000 Ft maximum 20 000 000 Ft.

   Előleg biztosítása: 50%, de maximum 10 000 000 Ft.

   Önerő szükséges-e?

   Igen.

   Pályázat megvalósítási időszak:

   Támogatói Okirat hatályba lépését követően maximum 12 hónap

   Fenntartási időszak:

   A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

   Pályázatbeadási határidő: legkésőbb 2023.05.31. napig

   A felhívás indokoltsága és célja:

   A felhívás célja helyi mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások széles körének támogatása (például helyi termék előállítók, turisztikai szolgáltatók, egyéb szolgáltatást végzők, mezőgazdasági vállalkozók) hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez.

   Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, a palyazzokosan.hu csak a pályázatok legfontosabb részleteit adja közre.

   pályázatfigyelés

    

   Amennyiben érdekel ez a pályázati lehetőség, kérünk, add meg elérhetőségedet és visszahívunk!