Lovas létesítmények fejlesztése – újra benyújthatóvá vált! 

Most pályázz fedett lovarda kialakítására-, létrehozására-, felújítására-, bővítésére lovas pályával együtt!

Vidéki térségekben működő (csak a település listán felsoroltak pályázhatnak) mikrovállalkozások és magánszemélyek igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésére. 

További célja a pályázatnak, hogy a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztésre kerüljenek, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése is megtörténjen az adott projektben.

Tevékenységek, amelyek támogathatók:

 1. Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával együtt.
 2. Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése 
  1. pl. raktár, büfé helyiség.
  2. Szociális helyiségek pl.: mosdó, öltözők kialakítása, felújítása, bővítése.
  3. Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, üzembe helyezése.
 3. A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása.
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és
  hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 5. Tűzi víztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 6. Projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 7. Ingatlan vásárlás (a teljes támogatási összeg max: 2%).

Kik pályázhatnak? 


1. Vidéki térségekben működő mikro vállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
– a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
– CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– lakóhelye/tartózkodási helye minimum a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
– a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;
– a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás szerinti ügyfél-azonosítóval, azaz nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.
Jelen felhívás esetében az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.

Területi korlátozás: 

Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:
ï a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
ï 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Beadási határidők: 

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.
Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.
Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.
Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.; 

azaz 2022.05.18. – 2022.07.12-ig.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint.
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti az alábbiak szerint alakul:

Nem besorolható járásban lévő település esetén 

50%

„kedvezményezett” járásban lévő településen 

60%

„fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 

70%

Előleg:

 • Igényelhető, maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.
 • A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtania.

Önerő:

 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

Fenntartási kötelezettség:

 • A megvalósított fejlesztést az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenn kell tartani! 
 • A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
 • A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás,  működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell!

Egyéb fontos információk: 

 • A pályázatot azon a helyszínen kell megvalósítani, amelyet a támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását szolgáló önálló, egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan.
 • Az ingatlannak a beadás előtt minimum 12 hónappal már a CSMT székhelyeként vagy telephelyeként bejegyezve kell lennie. Az őstermelő vagy a magánszemély esetében a lakóhelye vagy a tartózkodási helye kell, hogy minimum 12 hónappal a vidéki térségben legyen. 
 • Egyszerűsített üzleti tervet a pályázathoz mellékelni kell. 
 • A projektet a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított max. 24 hónap alatt meg kell valósítani. 
 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető!
 • A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott technológiai  berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja (régi, használt eszközök beszerzése nem támogatott!) 
 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében:
  építészeti-műszaki tervdokumentációt a pályázat beadásakor szükséges mellékelni. 
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében a támogatást igénylő nevére szóló építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti
  állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, metszeteket) vagy a tervező nyilatkozata vagy az illetékes hatóság igazolása arról, hogy a tervezett beruházás nem építési, illetve szakági engedély köteles.
 • Csak szereléssel járó tevékenység esetében:
  technológiai leírás és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása kötelező a pályázat beadásakor.

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, adja meg elérhetőségét és visszahívjuk!